En döende marknad


2015-06-21 12.40.26-3Den traditionella bokhandelsbutiken är på väg att försvinna och den grundläggande orsaken är våra ändrade köpvanor. Allt färre köper fysiska böcker och om vi gör det köper beställer vi från e-handelsbutiker Internet.

Marknader kommer och de går. Som aktör på dem vet man om detta och behöver hela tiden ha en beredskap för framtida förändringar eller rättare sagt en framtidsbevakning. Den våg av förändrade köpbeteende hos kunderna är fortfarande i sin början och kommer att expandera allt mer.

Nästa område som står på tur är andra liknande konsumtionsprodukter som exempelvis kläder, skor, möbler etc. Vad händer när exempelvis kunderna allt mer går över att köpa sina kläder på nätet? Vad kommer då att hända med alla gallerior som byggs upp? I Sverige där vi har en bra infrastruktur, ogillar sociala sammanhang och har väldigt lite tid till överst.

Så hur kan man då överleva på marknader? är de döda?

Både jag och nej. Om man fortsätter på samma sätt som tidigare så är marknaden död. Om man däremot kan hitta ett sätt att utveckla marknaden, vara bered att ge upp en del för att vinna något nytt så kan den ”nya marknaden” bli något man fortsätter och lever på.

En marknad som har förändrats och skapat nischade marknader är Skivindustrin. Idag är nästintill all musik streamad men däremot är den analoga formen, Vinyl, mer poppis än på många decennier. Det finns idag en god marknad för skivhandlare att agera på denna. Detta var helt otänkbart i början av detta sekel. De har hittat en nisch som är analog, där det inte räcker med en ”digital tillfredställelse”. Problemet idag är att bokhandel har blivit en allt mer digitaliserad hybrid, och där behöver man gå tillbaka till de mer analoga baserna.

Ska kunden åter hitta tillbaka till bokhandel måste de sistnämnda områden förtydligas för att bli ett alternativ till den idag stora aktören på nätet. De behöver med andra ord nischa sig för att kunna överleva. Hur stor denna marknad är kan vara svårt att veta, men den är betydligt mindre än hur stor ursprungsmarknaden en gång i tiden var. Det innebär att det finns inte så stort utrymme för hur många bokhandlare som helst och det finns enbart utrymme för dem i större städer.

En hybrid/crossover butik som tänkte nytt är Bianchi café. Där man blandade två saker från Italien cykel och café. Italienarna själva tyckte det var idiotiskt men i Stockholm har det fungerat mycket bra både för cykel varumärket och caféet.

Ska bokhandlare kunna överleva i framtiden behöver man finna nya väga och blanda olika saker. Man behöver även renodla det man är bra på en analog upplevelse men lägga till att i denna upplevelse behöver även kunden bli utmanad och mött. Kan man inte skapa det och kunden möter böcker på hyllorna så tar den digitala normen över och då kommer kunden göra sina inköp i denna värld.

att sluta cykla


2013-07-16 17.36.21Att sluta med något som man kan är betydligt svårare än att börja med något man inte kan alls. Jag vill nog påstå att det är nästintill omöjligt att sluta med sådant som man kan. Exempelvis är det otroligt svårt att kunna sluta cykla, när man har lärt sig detta eller sluta att läsa när man har ”knäckt läskoden”. Det går inte. Enda gången när man kan tappa sin förmåga är i stark stress eller vid sjukdom, annars är det näst intill inte möjligt.

En del av de saker som vi kan, upplever vi inte som positiva. Vi ser dem mer som en belastning och försöker då sluta med dem. Som du säkert förstår efter min inledning så är det inte så enkelt att sluta eftersom det som vi har lärt oss; kan vi. Jo, förresten, det kan vara enkelt i teorin men oerhört svårt i praktiken. Att exempelvis sluta röka är enkelt i teorin men oerhört svårt i praktiken.

När vi individer vill försöka nå ett större resultat brukar vi gå samman i grupper för att uppnå detta och därmed har vi skapat ett system. Detta system fungerar på samma sätt som oss individer med den skillnaden att systemet är mer att likna vid en känslolös varelse. Så den blir inte speciellt påverkad av att människors som ingår i systemet reagerar emotionellt och i vissa fall börjar må dåligt, så länge det inte stör funktionaliteten i systemet.

Däremot kan systemet påverkas av yttre emotionell stimulans, vilket kallas för Hawthorneeffekten. T.ex en konsult får i uppdrag att jobba med en förändringsprocess i en arbetsgrupp. Gruppen börjar efter ett tag att bli mer effektiv och förändra en del saker. När uppdraget är slut så faller systemet tillbaka till sin gamla norm. Det emotionella påslaget som konsulten har fört in ger en påverkan så länge det tillförs, men när konsulten slutar avtar även energin.

Ett annat sätt att arbeta med förändring är att ta in en chef med ”hårda nypor”, som kommer jobba med att ändra på attityden. Denna typ av åtgärder brukar för det mesta sluta med att en del människor får sluta, funktionaliteten i systemet försämras och slutligen brukar chefen med de ”hårda nyporna” få gå. Man kan sammanfatta denna typ av uppdrag med en liknelse av att du försöker sluta att läsa genom att någon står och vrålar in i ditt öra.

Så hur gör man då för att skapa en förändring?

Ja, först och främst behöver man vara medveten om att det är svårt. Saker som vi kan, kan vi inte enbart radera ut eller glömma bort. De finns där. Är vi en större grupp så bär vi dessa minnen tillsammans. Vid en förändringsprocess kommer en del att vinna på det men några kommer att förlora. Definitionen av vad som är bra eller dåligt är alltid subjektiv.

Förändringar tar tid. En grupp som snabbt anpassar sig till det nya, har blivit starkt exponerade och dragits in i en Hawthorne effekt. Det innebär att denna grupp kommer snabbt falla tillbaka så snart som kontaktflödet mot dem minskar.

Många av de förändringsarbeten som sker idag i arbetsgrupper är inte alls långsiktiga eller djupgående. Tyvärr finns det allt för många charlataner som kliver in med Pippi-Långströms-attityden, ”det jag inte kan-kan jag säkert”, och i bästa fall leder det fram till att effekten försvinner när denne är färdig men många gånger slutar det med rena katastrofer. Det krävs helt olika saker när du ska lära dig att cykla eller att ocykla. I det förstnämnda fallet kan en positiv, inspirerande person vara helt rätt men dessa personer är ofta väldigt felplacerade i det senare fallet.

För detta med förändring är fyllt med paradoxer svårt, mycket svårt och samtidigt lätt, mycket lätt. Däremot är processen en ”tungrodd sak” där mycket går åt till att hålla riktningen på projektet. Det svåra är att skapa en insikt om den tid det tar att lära sig att cykla är individuellt anpassad, men att lära sig att ocykla tar den tid att cykla upphöjt i tiofallt. Det enkla är att börja, för det vet ju var och en, att kan man något så är det lätt.

Det lyser upp


2014-01-22 11.21.53Vi lever i ett land med olika klimat och anpassar oss efter detta. Nu är det inte enbart vi individer som påverkas av klimatändringar utan även andra områden påverkas av detta. Tågen får allt svårare att fungera vintertid, bussturer ställs in i stark kyla etc. Däremot drivs många företag utifrån ett klimatlöst tillstånd. Företag har även krav från konsumenter som påminner om klimatlöst ett tillstånd. Vi ska kunna åka buss, tåg, flyg etc på samma sätt under hela året. Även när jag kör bil är det samma sak. Oavsett vilket väglag som än råder så gäller hastigheten som står på skylten.

Nu är allt i påverkan av allt alltid, vilket innebär att årstider påverkar allt i ett samhälle. Människor, djur, företag, skolor, kommunikationsmedel etc. Man kan undra över den riskbedömning som exempelvis cyklister gör när de cyklar i snöstorm på en trafikerad bilväg enbart för att man har den rätten. Eller den riskbedömning som bilister gör som ligger med 10 meter mellanrum i 110 km/tim på vintrig väg enbart för att man har rätt till det. Klart att riskbedömningen inte görs utan man tänker utifrån ett ”klimatfritt” leverne.

I ett företag finns det också olika klimat, men man betraktar bolag mer digitalt. Där heter de olika årstiderna Q1, Q2, Q3 och Q4. Den enda skillnaden i dessa årstider är bokstaven och siffran i namnet. I och med att det inte finns någon skillnad mellan de olika årstiderna är ägarnas förväntningar det samma på de olika perioderna. Dessa förväntningar förs sedan över till marknaden där spekulationer av bolagens uppgångar och nedgångar skapar nya aktörer. Det innebär att ett bolag som går med vinst kan få en kursnedgång på börsen för att vinsten inte var tillräckligt stor, den var mindre än förväntad.

Att driva företag innebär att hänsyn måste tas till fler parametrar än de rent binära. Det finns ofta naturliga upp och nedgångar i varje marknad. Det finns även tillfälliga som kan bero på politiska åtgärder, saker som sker med våra exportländer, katastrofer etc. allt detta tillsammans skapar klimat. Där naturliga upp och nedgångarna ska ses som årstider och tillfälliga förändringar ska ses som väderinslag i dessa årstider. Det innebär att även fast det är sommar kan det komma rejäla oväder, som man behöver vara rustad inför. Eller på vintern kan sagolika högtryck etablera sig som ger en enorm skjuts in i nästa kvartal.

tillväxt


2013-10-27 11.39.25-2Det vanligaste utvecklingshindret för bolag idag är tillgång till likvida medel. Bolagen är för det mesta välskötta, säljer bra men det kan finnas utmaningar som exempelvis för få produkter eller tjänster, underprissatta produkter eller tjänster, svårt att hitta rätt kompetens etc. Inte omöjligt att åtgärda men vill man skapa en större tillväxt är det inte säkert att det räcker. Ofta måste likvida medel tillsättas för att få en ”hävstångseffekt” i utvecklingen av bolagen.

När frågan om tillskott av likviditet tas upp stöter den ofta på motstånd. Dels kan det handla om rädslan av att skuldsätta sig, dels att tappa kontrollen över bolaget om man tar in nya partners. Båda dessa farhågor kan man ta fram argument, siffror och avtal för att få grepp om, men det svåra är att bryta igenom attityden till externt kapital. Sedan finns det en bild av att bolag ska startas med ”två tomma händer”, och sedan organiskt utvecklas.

Om man jämför ett företag med växter, så finns det växter som växer i öknar, men de flesta grödor i ett modernt jordbruk omges med mycket tillsatser och växtförädling. En del menar att det kanske har blivit för mycket av det och så kan det vara, men alla är överens om att man måste skjuta till olika gödningar för att få en ”hävstång” i ett modernt jordbruk.

Ska vi kunna konkurrera med andra länder gäller det inte enbart att kunna starta fler bolag. Vi måste också börja få de bolag som vi har att växa. Vi vet att ingenting växer av sig själv och jag tycker det är dags att avliva myter som är knutet till denna tes, och börja se hur andra system har utvecklats.

Cykeln


2013-07-16 17.36.21Den här årstiden är när cykeln kommer bäst till pass, och det märks på antalet cyklister som är ute och cyklar. Det är en enorm frihetskänsla att kunna cykla och ta sig fram i Stockholm och jag upptäcker andra sidor av staden än när jag kör bil.

Cykeln har betytt oerhört mycket när länder har urbaniserats. Exempelvis gjorde band cykeln samman byar och städer så att arbetskraften blev mer rörlig, men omflyttningen gjorde att människor bildade familjer på andra orter än ursprungsorterna.

Vi hade ett högt teknologiskt kunnande i vårt land och det kom tillanvändning när cykelfabriker startades runt om i Sverige. En bit in på 1900-talet fanns det cirka 150 cykeltillverkare i Sverige och kvalitén var genomgående mycket bra. Man hade även börjat sätta motorer på cyklarna och det var vanligt att cykeltillverkare även byggde mopeder och motorcyklar. I Sverige hade vi exempelvis Monark och i Italien fanns både Bianchi och Ducati. Bianchi tillverkade även bilar på 1950 talet.

Idag har cykeln fått en ny renommé på grund av miljökrav men även folkhälsoaspekten, samt att i en urban miljö är det mycket smidigt fortskaffningsmedel. Tillverkningen ligger nästan till 100 % i Asien, men några cykelmärken har dock hållit kvar utvecklingen av nya modeller samt monteringen i sitt eget land som exempelvis Crescent och Bianchi. Men den ökade efterfrågan på cyklar och nya innovationer omkring detta med el-modeller etc. kommer med all säkerhet öppna vägen för nya bolag i vår närhet.

Skynda långsamt


2013-05-12 12.46.44På 1960 talet kom en ny löptrend bland långdistanslöparna, och som var en motreaktion mot den fenomenale Emil Zátopek intervalltränande. Det gick ut på att springa 2-3 timmar i långsamt tempo så kallad LSD (long slow distance) träning. Kroppen skulle vänja sig vid att jobba under en lång tid.

Idag när jag är ute och springer eller cyklar slår det mig att det är dags att avskaffa Zátopeks intervall tränande och mer börja njuta av tränandet, löp långsamt, löp länge och njut. Det är oerhört meditativt och idélösande.

För cyklister är det än värre ställt. Jag har oerhört svårt att förstå vad en cykelracer gör på högtrafikerade vägar. När jag själv tränade mycket på min Galliano upp till 10-12 mil/pass, fanns inte en tanke på att jag skulle in i centrala delar av Stockholm. Det finns oerhört bra vägar runt om i länet, Ekerö exemplevis, som dessutom är fri från medtrafikanter.

Löpning och cykel kan ägna dig åt under hela ditt liv åt. Det handlar om att njuta av att vara i rörelse, för när skador och krämpor kommer inser man vilken fantastisk lycka det är att vara i rörelse.

Rätt prisnivå


IMG_1258Rätt pris till rätt produkt är svårt när segmentet är nytt. Om priset är för högt satt kommer kundgruppen välja bort produkten. Om varan är för billig kan det ge samma resultat, för att kunden inte tror kvalitén på produkten. När man jobbar med produkter som är värdebaserade är detta än mer tydligt. Lågt pris är det samma som att du som säljare inte tror på produkten, vilket leder till att kunden avböjer köp.

Går det att få igenom en affär där priset är ”felsatt”?

Om du har överprissatt produkten, kan du erbjuda motköp, andra varor som följer med eller ge rabatt, för att nå fram till kunden. Är däremot varan för lågt prissatt är det mycket svårt att vinna kunden förtroende.

En myt om produkter som jag möter är att man tjänar mer pengar på exklusiva, så kallade ”premium” produkter, än andra produkter. Det finns en tendens att alla vill vara ”premium”. Exempel på ”premium” produkter är Porche, Rolex, Zegna, Bianchi etc. Det är så att många som jobbar med dessa produkter tjänar pengar, men sedan finns det de som också har problem. Det går att tjäna pengar på vilken produkt som helst, det viktiga är att den matchar den förväntning som finns på marknaden både kostnadsmässigt och värdemässigt. Priset i sig är inte intressant utan vinstmarginalen i förhållande till volym. Däremot är säljprocesserna mycket skilda mellan vardagsprodukter och mer exklusivaprodukter, och använder man fel säljprocess med ett ”premium” märke kan man sänka detta varumärke. Det leder till att företaget kommer få svårt att överleva på en konkurrent utsatt marknad. Det är inte enbart rätt pris som är centralt, utan även att visionen, målen och strategierna är klara.